MENU

People

Faculty

Professor Tatsuya Kameda tkameda [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Kaori Karasawa sphisho [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Yukiko Muramoto sphisho [at] l.u-tokyo.ac.jp
Associate Professor Yohsuke Ohtsubo yohtsubo [at] l.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Shuma Iwatani
Project Assistant Professor Hye-Rin Kim twinklingyou [at] gmail.com

Postdoctoral Fellow

Kaosu Matsumori
Ryota Takano

Doctoral Students

Ryosuke Sakurai skrirsk [at] g.ecc.u-tokyo.ac.jp
Kiri Kuroda (JSPS Research Fellow)
Daisuke Nakama daisuke.nakama3 [at] gmail.com
Yukari Jessica Tham (JSPS Research Fellow)
Aoi Naito (JSPS Research Fellow) naito.aoi.94 [at] gmail.com
Tobu Tomabechi
Yuho Shimizu (JSPS Research Fellow) yuhos1120mizu [at] gmail.com

Master Course Students

Maho Kurita maho.k.psy [at] gmail.com
Kazuyuki Ihara
Yui Kato
Kotaro Takahashi
Mayu Takahashi
Ryutaro Mori
Sota Ando
Satoko Kita
Ryotaro Sakamoto
Hidezo Suganuma
Yusuke Suzuki